หน้าแรก
ประวัติหน่วย
ภารกิจ
พื้นที่รับผิดชอบ
ติดต่อเรา
หน่วยขึ้นตรง สนภ.1 นทพ.
หน่วยขึ้นตรง นทพ.
จำนวนผู้เข้าชม
Free Hit Counters
Free Hit Counters
หน่วยช่างพัฒนา สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
Development Engineers Unit (DEU)
179 ม.7 บ.หนองเค็ดใหม่ ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โทร.ทหาร 561 2905 , องค์การ 038 553401
E Mail : afdc_deu1@hotmail.com
ประวัติความเป็นมา
           หน่วยช่างพัฒนา สำนักงานพัฒนาภาค 1  เป็นหน่วยขึ้นตรงของ สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  5 เม.ย.34โดยแปรสภาพมาจากหน่วยต่าง ๆ ดังนี้

                  -  หน่วย ช.ก่อสร้างที่  812   กองการช่าง  กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  อาคาร  601
สนามเสือป่า  กรุงเทพมหานคร
                  -  ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลที่ 6  กองการช่าง  กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  อาคาร  601
สนามเสือป่า  กรุงเทพมหานคร
                  -  ชุดเจาะบ่อน้ำตื้นที่  10  กองการช่าง  กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  อาคาร  601
สนามเสือป่า  กรุงเทพมหานคร
              ในปี  2553  หน่วยช่างพัฒนา สำนักงานพัฒนาภาค 1  ได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานไปอยู่ที่บ้านแซร์ออ  อ.วัฒนานคร
จ.ปราจีนบุรี (จัดตั้งเป็นจังหวัดสระแก้ว เมื่อ  1 ธันวาคม  2536 )  ซึ่งปัจจุบันเป็นหน่วยที่ตั้งของหน่วยส่งเสริมการเกษตร
และสหกรณ์ที่ 1  สำนักงานพัฒนาภาค 1  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
               ในปี  2536  หน่วยช่างพัฒนา  สำนักงานพัฒนาภาค 1  ได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานมาอยู่ที่อาคารศูนย์ฝึกศึกษา
สำนักงานทหารพัฒนา  กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  มีที่ตั้งอยู่บ้านหนองเค็ด  ต.ท่าถ่าน
อ.พนมสารคาม  จ.ฉะเชิงเทรา  เมื่อวันที่  10  มิถุนายน  2537  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
               ต่อมาในปี  พ.ศ.2540  กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  ได้เปลี่ยนนามหน่วยเป็น 
 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ 46/40   ลงวันที่   26 กุมภาพันธ์  2540
นามหน่วยจึงเป็น  หน่วยช่างพัฒนา  สำนักงานพัฒนาภาค 1  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  นับแต่นั้นเป็นต้นมา