พ.ท.ธวัชชัย    สุขสวัสดิ์ 
ผบ.ช.พัฒนา สนภ.1 นทพ.

               นขต.สนภ.1 นทพ.
แผนงานหลัก  นทพ.
       งานสร้างเส้นทางคมนาคม
       ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
       พัฒนาแหล่งน้ำ
       พัฒนาชุมชนและสาธารณูปโภค
        สาธารสุข
       การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
       ประชาสัมพํนธ์และจิตวิทยา
      สังคมสงเคราะห์และอื่น
Link  เหล่าทัพ
       กองบัญชาการกองทัพไทย
       หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
       กองทัพบก
       กองทัพเรือ
       กองทัพอากาศ
หน่วยช่างพัฒนา สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
Development Engineers Unit (DEU)
179 ม.7 บ.หนองเค็ดใหม่ ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โทร.ทหาร 561 2905 , องค์การ 038 553401
E Mail : afdc_deu1@hotmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
Free Hit Counters
Free Hit Counters